Anubis A site

#1 Heaven smoke. W tap jumpthrow.

#2 Lower heaven smoke. Regular throw.

#3 Short smoke. Regular throw.